Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.
COFNIJ
Przepis 1 Jak posklejać podkłady budowlane?
Jedna z najwygodniejszych metod modelowania kondygnacji budynku polega na odrysowaniu elementów podkładu za pomocą ścian i innych narzędzi programu. Czasem jednak nie posiadamy jednolitego pliku graficznego z całością podkładu, a jedynie jego zeskanowane fragmenty. Jak precyzyjnie skleić części rysunku, żeby wykorzystać je do modelowania kondygnacji?

Można próbować zrobić to ręcznie w jakimś programie graficznym, ale zdecydowanie łatwiej jest skorzystać ze Sklejacza rysunków

Zobacz jak to wygląda w praktyce. 
 
(kliknij przycisk DALEJ znajdujący się na dole ekranu)
 
Rysowanie każdej kondygnacji zaczynamy od narysowania jej rzutu. Najlepiej zrobić to rysując elementy kondygnacji na podkładzie budowlanym.
Ale aby to zrobić ​
powinieneśpowinnaś
powinniśmy
​ najpierw wczytać taki podkład.
Jeśli ​
dysponujesz
dysponujemy
​ podkładem całej kondygnacji ​
możesz
możemy
​ go zaimportować, dopasować i od razu na nim rysować elementy składowe.
W naszym projekcie dysponujemy jedynie ręcznie zeskanowanymi fragmentami podkładu i zanim przystąpimy do budowania, ​
musisz
musimy
​ je najpierw poskładać w jeden obrazek.
Wciśnij
Wciskamy
​ przycisk  znajdujący się w menu narzędziowym nad rysunkiem rzutu kondygnacji.
Uruchomiło się okno podprogramu Sklejacz rysunków.
W nim ​
posklejasz
posklejamy
​ wszystkie fragmenty podkładu budowlanego, ​
wyrównasz
wyrównamy
​ go i ​
przeskalujesz
przeskalujemy
​ do wymaganych rozmiarów.
Kliknij w poniższe obrazki, ​
by
jeśli chcesz
​ pobrać skany rzutów parteru 
 i zapisz je do dowolnego folderu na swoim komputerze
którymi będziemy się zamowali
​.
Aby wczytać do Sklejacza fragmenty podkładu budowlanego, ​
wciśnij
wciskamy
​ przycisk dodawania rysunków
...w wyświetlonym oknie dialogowym ​
wskaż
wskazujemy
​ 3 pliki z fragmentami rzutu parteru...
...i ​
naciśnij
naciskamy
​ przycisk Otwórz.
Pliki z fragmentami podkładu ​
możesz
można
 wskazywać pojedynczo, za każdym razem wciskając przycisk dodawania rysunków, lub zaznaczyć wszystkie interesujące 
Cię
​​
nas
​ pliki i jednocześnie wstawić je do Sklejacza.
Aby skleić ze sobą wszystkie rysunki ​
musisz
musimy
​ "dokleić" każdy z rysunków do pozostałych.
Kliknij
Klikamy
 lewym klawiszem myszy na fragmencie zawierającym sypialnię i pokój...
...i ​
wybierz
wybieramy
 z menu podręcznego polecenie Doklej.
Zanim ​
dokleisz
dokleimy
​ do pierwszego rysunku pozostałe fragmenty, ​
powinieneśpowinnaś
powinniśmy
​ przede wszystkim go wypoziomować.
Aby wypoziomować rysunek ​
musisz
musimy
​ wskazać linię, według której cały rysunek ma zostać wypoziomowany.
W celu uzyskania jak największej dokładności, odcinek, którym ​
wskazujesz
wskazujemy
​ poziom, powinien być możliwie jak najdłuższy.
Uruchom
Uruchamiamy
​ narzędzie Poziomica  i za pomocą odcinka ​
wskaż
wskazujemy
​ fragment linii wymiarowej widocznej na górze obrazka.
Im bardziej precyzyjnie ​
wskażesz
wskażemy
​ linię która jest wskaźnikiem poziomu rysunku, tym lepiej, więc...
...​
skorzystaj
skorzystamy
​ z okienka Punkt początkowy, by dokładnie dopasować odcinek Poziomicy do linii na rysunku.
Doprecyzuj
Precyzyjnie ustawiamy
​ także koniec tej linii w okienku Punkt końcowy.
Po dokładnym ustawieniu początku i końca poziomicy, ​
naciśnij
naciskamy
​ przycisk Poziomuj.
Pierwszy rysunek został wypoziomowany, teraz ​
możesz
możemy
 zacząć doklejać do niego pozostałe rysunki.
Kliknij
Klikamy
 dwukrotnie lewym klawiszem myszy w obrazek zawierający łazienkę i przedpokój, by dokleić go do już istniejącego fragmentu.
Wskazany rysunek został wklejony obok pierwszego fragmentu.
Teraz ​
musisz
musimy
 dopasować nowy obrazek tak, by razem tworzyły one jedną całość.
Zwróć uwagę na to, że nowy rysunek jest w innej skali niż pierwszy. Jest on także delikatnie obrócony, więc sklejenie obrazków będzie miało sens dopiero po przeskalowaniu i "wyprostowaniu" nowego obrazka.
Tym zajmie się już Sklejacz rysunków.
Aby dokleić (i jednocześnie w razie potrzeby dopasować obracając i skalując) jeden fragment do drugiego, ​
powinieneśpowinnaś
musimy
​ wskazać dwie pary dokładnie tych samych punktów na obu rysunkach.
Dzięki temu, program dosunie i odpowiednio przekształci drugi rysunek, by idealnie pasował do pierwszego.
Wybierz
Wybiermy
​ z menu narzędziowego czerwoną linię odniesienia i ​
wskaż
wskazujemy
 za pomocą jej wierzchołków ten sam punkt na jednym i drugim rysunku.
Na przykład ​
wskaż kropkę
takim punktem może być kropka
​ (a dokładnie lewy-górny róg kropki) nad pierwszą literą "i" w słowie "sypialnia".
Podobnie jak w przypadku poziomowania, ​
doprecyzuj
precyzujemy
​ wskazania korzystając z okien "lupy" Punkt początkowy i Punkt końcowy.
Im dokładniej ​
wskażesz
wskażemy
 wspólne punkty, tym dokładniejsze będzie sklejenie obrazków.
Podczas wskazywania punktów klejenia, staraj się wskazywać jednakowe elementy na rysunkach z dokładnością do najmniejszego piksela.
Bardzo precyzyjne celowanie zawsze wykonuj z wykorzystaniem podglądu w oknach Punkt początkowy i Punkt końcowy.
Aby Sklejacz rysunków mógł dopasować do siebie dwa rysunki, ​
musisz
musimy
​ jeszcze wskazać drugą parę punktów wspólnych.
Wybierz
Wybiermy
 z menu niebieską linię odniesienia , ​
wskaż
wskazujemy
 na obu rysunkach górny wierzchołek linii wymiarowej okna w łazience i ​
doprecyzuj
precyzujemy
​ je za pomocą lupy.
Następnie ​
uruchom
uruchamiamy
​ sklejanie rysunków naciskając przycisk Doklej rysunek.
W przypadku doklejania fragmentów podkładu, również wybieraj punkty odniesienia możliwie dalekie od siebie.
Dzięki temu sklejanie będzie bardziej precyzyjne.
Teraz ​
wstaw
wstawimy
​ trzeci fragment podkładu i ​
dopasuj
dopasujemy
​ go do już sklejonych kawałków.
PODPOWIEDŹ...
 
Za pomocą czerwonej linii odniesienia wskaż kropkę nad literą "j" słowa "pokój", a za pomocą niebieskiej linii wskaż prawy koniec linii wymiarowej okna w kuchni.
Doprecyzuj wszystkie punkty i naciśnij przycisk Doklej rysunek.
Za pomocą czerwonej linii odniesienia wskazujemy kropkę nad literą "j" słowa "pokój", a za pomocą niebieskiej linii wskazujemy prawy koniec linii wymiarowej okna w kuchni.
Precyzujemy wszystkie punkty i naciskamy przycisk Doklej rysunek.
ZłożyłeśZłożyłaś
Złożyliśmy
​ już cały podkład budowlany parteru. Pozostało ​
Ci
nam
​ jeszcze przeskalować całość, by skala podkładu była identyczna ze skalą edytora graficznego.
Aby przeskalować rysunek ​
musisz
musimy
 wskazać na nim odcinek o znanej ​
Ci
nam
​ długości i podać tą długość.
W tym celu ​
wybierz
wybieramy
​ polecenie Skaluj poziomo  i ​
wskaż
wskazujemy
 na rysunku cały odcinek linii wymiarowej "800" widocznej na samej górze rysunku.
Za pomocą podglądu szczegółowego, ​
wskaż
wskazujemy
 dokładne punkty początku i końca linii...
...a następnie w polu Poziomy wymiar
wpisz
wpisujemy
 wartość 8 m i ​
naciśnij
naciskamy
 przycisk Skaluj proporcjonalnie.
Dzięki temu, program tak ustali skalę rysunku, by wskazany odcinek rzeczywiście miał na podkładzie 8m długości.
Dzięki tym wszystkim zabiegom
otrzymałeśotrzymałaś
otrzymaliśmy
​ pojedynczy obrazek gotowy do wstawienia na kondygnację.
Fragmenty rysunku można doklejać do siebie w dowolnej kolejności.
Skalowanie rysunku również można wykonać w dowolnym momencie (po wypoziomowaniu rysunku), ale tak jak w przypadku innych przekształceń, warto wskazać punkty oddalone od siebie.
Dlatego właśnie skalowaliśmy rysunek, jak już były na nim wszystkie długie elementy.
Połączenie wszystkich obrazków i wykonanie wszystkich przekształceń ​
zatwierdź
zatwierdzamy
​ przyciskiem Zakończ.
Podkład budowlany jest już dopasowany do edytora, ale warto poświęcić mu jeszcze kilka minut, by popracować nad jego wyglądem.
Zbyt kolorowy podkład budowlany zlewał by się z pozostałymi elementami edytora, więc dobrze byłoby go przeformatować na mniej intensywny.
Ponad to zeskanowane fragmenty rysunku połączone w jeden, zajmują dość dużo pamięci (w pełnych kolorach prawie 3 MB) co może spowodować mniejsze lub większe zacięcia ekranu podczas rysowania po pokładzie.
Warto więc zmniejszyć jego jakość na tyle, by widoczne były szczegóły, ale wielkość zajmowanej pamięci była możliwie mała.
W tym celu w oknie Dobór rozdzielczości i głębi kolorów sklejonych rysunków
wybierz
wybieramy
​ w liście Głębia kolorów pozycję Czarno-biały.
Teraz ​
ustaw
ustawiamy
​ tylko Próg na wartość 220 ...
... i ​
kliknij
klikamy
​ przycisk Aktualizuj podgląd, by zobaczyć jak będzie wyglądał rysunek po zmianie parametrów.
Na rysunku ​
jest
było
​ za dużo ciemnych plam, które przeszkadzały by w edycji budynku.
Zmniejszaj
Zmniejszamy
Próg i ​
naciskaj
naciskamy
​ przycisk Aktualizuj podgląd, aż do momentu zniknięcia ciemnych plam ale tak, by wszystkie linie nadal były widoczne i napisy czytelne.
Ustaw
Ostatecznie ustawimy
Próg na 120 i ​
odśwież
odświeżamy
​ podgląd. ​
Teraz powinno być idealnie. Jeśli tak rzeczywiście jest - naciśnij przycisk OK.
Na końcu naciskamy przycisk OK.
Sklejony i przeformatowany podkład ​
możesz
możemy
​ już wkleić do edytora kondygnacji.
Po zamknięciu okna doboru rozdzielczości edytor wejdzie w stan wklejania rysunku wyświetlając ramkę rysunku "doczepioną" do kursora myszy.
Wskaż
Wskazujemy
 gdzie ma być wklejony podkład (na przykład punkt 0,0).
Przesuwanie obszaru rysunku można wykonać za pomocą kliknięcia i przytrzymania środkowego klawisza myszy.
Do zwiększenia lub zmniejszenia skali podglądu ​
użyj
używamy
​ rolki myszy.
Po znalezieniu punktu początku układu współrzędnych, ​
wstaw
wstawiamy
​ podkład budowlany klikając lewy klawisz myszy.
Naciśnij
Na końcu naciskamy
​ także klawisz ESC, by opuścić tryb wstawiania podkładu.
W innym razie, kolejne kliknięcie lewego klawisza myszy ​
spowoduje
spowodowało by
​ wstawienie podkładu po raz kolejny.
 
Lekcja zaliczona
DALEJ