Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.
COFNIJ
Przepis 7 Jak sprytnie narysować ściany, podłogi i strefy pomieszczeń w edytorze 3D?
Wprowadzanie przegród budowlanych i stref pomieszczeń to jeden z najważniejszych etapów pracy w programie i jednocześnie jeden z najtrudniejszych. Aby sprawnie skonstrować model budynku warto poznać podstawowe zasady modelowania 3D.

(kliknij przycisk DALEJ znajdujący się na dole ekranu)
Wskaż którą wersję programu Audytor OZC masz zainstalowaną na swoim komputerze:
  • demo
  • pełną / próbną
  • edu
  • nie mam programu
 
a potem pobierz plik z następującej strony:
Jak już pobierzesz ten plik - zapisz go na dysku komputera i otwórz w programie.
Następnie wejdź do Katalogu pomieszczeń, wskaż pierwszą kondygnację i kliknij zakładkę Rzut.
 
Nie masz jeszcze programu Audytor OZC, ale kliknij przycisk DALEJ, by zobaczyć jak to wygląda w programie.
Rysowanie elementów kondygnacji ​najlepiej jest zacząć od ścian zewnętrznych.
Kliknij
Klikamy
​ lewym klawiszem myszy w czarny trójkącik przycisku Ściana zewnętrzna w menu narzędziowym.
Zwróć uwagę, że menu narzędziowe składa się z trzech zakładek: Rzut, Grafika i Edycja.
Wszystkie polecenia dotyczące rysowania rzutu kondygnacji ​
znajdziesz
znajdują się
​ w zakładce Rzut.
Rozwinęła się lista zdefiniowanych wcześniej przegród budowlanych typu ściana zewnętrzna (lista w tym przypadku zawiera tylko jedną pozycję).
Z listy przegród ​
wybierz
wybieramy
​ pozycję SZ, by uruchomić tryb rysowania ściany wybranego typu.
Dla ułatwienia procesu rysowania ścian...
zacznij
zaczynamy
​ rysowanie wykonując powiększenie fragmentu podkładu (na przykład lewego górnego rogu budynku),
następnie ​
naciśnij i przytrzymaj
naciskamy i przytrzymujemy
​ klawisz spacji, by zwiększyć zakres rysunku i przesunąć kursor w punkt końca odcinka ściany (np. prawy górny róg rysunku),
puść
puszczamy
​ klawisz spacji, by powiększyć wskazany element
i precyzyjnie ​
ustaw
ustawiamy
​ punkt końcowy.
Następnie w ten sposób ​
narysuj
rysujemy
​ wszystkie odcinki ściany zewnętrznej i na końcu ​
naciśnij
naciskamy
​ klawisz ESC, by wyjść z trybu rysowania ściany zewnętrznej.
Podczas rysowania odcinków ściany, ​
zwróciłeśzwróciłaś pewnie uwagę na to, że
​ w pewnym momencie na końcu rysowanego odcinka ​
pojawiła
pojawia
​ się czerwona kropka "przyciągająca" kursor do siebie​
, a w pewnych nie
​.
Podczas rysowania kolejnych elementów program wyszukuje już narysowane przegrody, ułatwiając "trafienie" w inną ścianę, koniec ściany lub inny punkt charakterystyczny.
Czerwony punkt wskazuje, że kursor znajduje się w polu "oddziaływania" jakiegoś punktu charakterystycznego.
Podczas rysowania ściany edytor domyślnie działa w trybie rysowania łamanej, co umożliwia narysowanie kilku połączonych ścian po kolei.
W celu tymczasowego przerwania rysowania łamanej ​
naciśnij
wystarczy nacisnąć
​ prawy klawisz myszy. Aby zakończyć rysowanie przegrody pionowej wybranym narzędziem - ​
naciśnij
naciskamy
​ klawisz ESC.
NarysowałeśNarysowałaś
Narysowaliśmy
​ już ścianę zewnętrzną.
Teraz przyszła pora na wstawienie ścian wewnętrznych.
Zacznij
Zaczynamy
​ od narysowania grubej ściany wewnętrznej w poprzek całego budynku.
Kliknij i przytrzymaj
Klikamy i przytrzymujemy
​ lewy klawisz myszy na przycisku Ściana wewnętrzna i z wyświetlonej listy ​
wybierz
wybieramy
​ ścianę SW20.
Wyświetlona lista jest podobna do listy przegród jak w przypadku poprzedniej ściany, ale tym razem ​
masz
mamy
​ więcej przegród do wyboru. Znajdują się na niej wszystkie przegrody typu ściana wewnętrzna, które zostały zdefiniowane w sekcji Przegrody.
Wybranym narzędziem ​
odrysuj
rysujemy
​ widoczną na podkładzie ścianę wewnętrzną przez całą szerokość budynku.
Po narysowaniu każdego odcinka ściany, w tabelce pod rysunkiem pojawiły się parametry aktualnego elementu.
Dla ściany widoczne są jej właściwości, a w nich: Typ i Symbol przegrody, grubość d, wysokość H, długość L, Rzędna i kilka innych.
Poza typem, grubością danej przegrody i jej długością, która wynika z narysowanego rzutu, wszystkie parametry przyjęły wartości domyślne dla ścian na bieżącej kondygnacji.
Jeśli któraś z wartości ma być dla danego odcinka inna niż domyślna, ​
zmień ją
możemy ją zmienić
​ w razie potrzeby.
Jeśli w ścianie budynku znajduje się otwór...
możesz
możemy
​ narysować dwa odcinki zostawiając między nimi przerwę
lub wprowadzić jedną długą przegrodę i wstawić w nią otwór o odpowiedniej wysokości
Na temat wstawiania otworów, okien i drzwi dowiesz się więcej już niedługo.
Kolejność wprowadzania ścian jest dowolna, ale wygodniej jest zacząć od ścian zewnętrznych i pomiędzy nimi dorysowywać wewnętrzne, niż odwrotnie - wewnętrzne obrysowywać zewnętrznymi.
Podłogi i pomieszczenia ​
możesz
możemy
​ wstawić na kondygnację na trzy sposoby:
 
ręcznie rysując pojedynczy kształt
półautomatycznie we wskazanym obszarze zamkniętym ścianami
w pełni automatycznie we wszystkich obszarach zamkniętych ścianami
Lekcja zaliczona
DALEJ