Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na umożliwieniu klientom dostępu do określonych zasobów elektronicznych oraz określa zasady sprzedaży towarów i usług przez stronę internetową pod adresem www.kursaudytora.pl (zwaną dalej "Witryną").

 

2.

Celem Witryny jest umożliwienie dostępu do szkoleń online użytkownikom Internetu. Za jej pośrednictwem Użytkownicy mogą nabywać dostęp do szkoleń on-line z wykorzystaniem platformy e-learning.

 

3.

Platforma e-learning zlokalizowana jest pod adresem http://www.kursaudytora.pl i jest prowadzona przez firmę:

FreshBlue Jakub Pogocki

ul. Zamiany 9/15

02-786 Warszawa

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

NIP: 951-193-93-84, REGON: 360444554,

Telefon: +48 730106962, Adres email: lp.eulbhserf@ofni

zwaną dalej Właścicielem Witryny.

 

 

§2. Zamawianie usług

1.

Użytkownik, dokonując zamówienia towaru lub usługi za pośrednictwem Witryny potwierdza, że:

- zapoznał się z jej opisem,

- zna warunki oraz regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Właściciela Witryny,

- akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

 

2.

Zamówienia realizowane są po uiszczeniu przez zamawiającego Użytkownika należności za pośrednictwem dostępnych na Witrynie kanałów płatności (przelew bankowy na konto Właściciela Witryny). Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty z terminem płatności wskazanym na otrzymanej fakturze proforma (7 dni kalendarzowych).

 

3.

Zasoby Witryny będące przedmiotem zamówienia udostępniane są od dnia potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Właściciela Witryny, od momentu aktywacji usług przez Użytkownika, przez okres na jaki dostęp został wykupiony. Użytkownik otrzyma powiadomienie drogą elektroniczną o procedurze aktywacji usługi i jej okresie abonamentowym.
Użytkownik zobowiązuje się do aktywacji zamówionych usług w terminie do 365 dni od daty realizacji zamówienia. Po tym czasie aktywacja usług będzie niemożliwa.

 

4.

Do realizacji zamówienia konieczne jest założenie konta użytkownika Witryny (zwanego dalej "Kontem Użytkownika") oraz wypełnienie formularza zamówienia i wysłanie jego zawartości drogą elektroniczną do Właściciela Witryny.

 

5.

Dostęp do zakupionych usług może być aktywowany przez użytkownika na jego Koncie Użytkownika, lub na kontach innych wskazanych użytkowników.

 

6.

Za prowadzenie Konta Użytkownika Właściciel Witryny nie pobiera opłat.

 

 

§3. Dane osobowe

1.

Zarejestrowanie Konta Użytkownika, a także korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych za pomocą Witryny jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Witryny wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówionych usług. Dane te nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

 

2.

Użytkownik ma prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

 

3.

Właściciel Witryny, jako administrator danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.

 

4.

Użytkownik, podając dane osobowe, czyni to zupełnie dobrowolnie. Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do zaniechania świadczenia oferowanych usług w przypadku nieudostępnienia danych niezbędnych do świadczenia tych usług.

 

 

 

§4. Prawa autorskie

1.

Wszystkie szkolenia oferowane przez Witrynę (odpłatnie i nieodpłatnie), objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r, Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

2.

Treści prezentowane za pośrednictwem Witryny, w tym treści zawarte w e-szkoleniach, artykuły, utwory, materiały i inne są własnością Właściciela Witryny.

 

3.

Użytkownik korzystając z płatnych i/lub bezpłatnych usług świadczonych poprzez Witrynę w żaden sposób ani w żadnej części nie staje się właścicielem udostępnianych zasobów, ani nie staje się właścicielem praw majątkowych do nich.

 

4.

Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania całości ani fragmentów zawartości Witryny oraz ingerowania w jej zawartość.

 

5.

Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z zasobów Witryny w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

 

 

§5. Inne prawa

1.

Właściciel Witryny uprawniony jest do zablokowania dostępu do zasobów Witryny Użytkownikowi jeśli korzysta on z nich w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

 

2.

Właściciel Witryny zastrzega sobie możliwość zarządzania rodzajem oraz formą usług płatnych i bezpłatnych oraz czasem i sposobem udzielania do nich dostępu.

 

3.

Właściciel Witryny zastrzega sobie pełne prawo do zmiany cen usług, a także ich zakresu oraz wprowadzania okresowych promocji.

 

4.

Właściciel Witryny zastrzega sobie również możliwość wprowadzenia nowych usług oraz modyfikowania lub usunięcia dotychczasowych usług w dowolnym momencie (z wyjątkiem sytuacji, gdy z usuwanej usługi korzysta Użytkownik – wtedy jej usunięcie nastąpi dopiero po zakończeniu korzystania z niej przez ostatniego użytkownika)

 

5.

Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w pracy Witryny wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.

 

6.

Właściciel Witryny oraz Wydawca serwisu e-learningowego nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z działań lub zaniechań Użytkownika oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

 

 

7.

Właściciel Witryny oraz Wydawca serwisu e-learningowego nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z zasobów platformy e-learningowej Witryny, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od Właściciela Witryny.

 

8.

Właściciel Witryny nie ponosi odpowiedzialności za błędne, nieprawidłowe lub niezgodne z wymaganiami działanie programu lub systemu, którego tematem jest szkolenie e-learning, do którego Użytkownik otrzymał dostęp.

 

 

§6. Wymagania techniczne

1.

W celu zapewnienia poprawnego działania usług oferowanych za pośrednictwem Witryny konieczne jest:

- posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego kompatybilnego urządzenia lub posiadanie dostępu do niego,

- posiadania aktywnego adresu e-mail,

- zainstalowanie nowoczesnej przeglądarki Internetowej IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari w wersji nie starszej niż 1 rok,

- posiadanie sprawnego połączenia z siecią Internet,

- ustawienia przeglądarki internetowej akceptujące pliki cookie serwera Witryny kursaudytora.pl oraz skrypty Javascript.

 

 

§7 Reklamacje i zwroty

1.

Zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 3014 roku, poz. 827) o prawach konsumenta Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że szkolenie e-learning do którego otrzymał dostęp nie zostało uruchomione. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty realizacji zamówienia. Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu wszelkich przekazanych mu kodów uruchomiających szkolenie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni, wraz z dokumentem potwierdzającym sprzedaż tej usługi. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Do odstąpienia od umowy sprzedaży internetowej niezbędne jest skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta pod adresem e-mail: lp.arotyduasruk@ofni przed upływem terminu 14 dni od daty realizacji zamówienia oraz złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru/usługi zostanie pisemnie poświadczony przez Sprzedawcę (wiąże się to z korektą wystawionej faktury VAT lub paragonu). W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

2.

Użytkownik może składać reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem Witryny, drogą elektroniczną na adres lp.arotyduasruk@ofni

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. O statusie reklamacji Użytkownik jest informowany drogą elektroniczną.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot kosztów zamówionych usług będzie dokonywany w ustalony z Użytkownikiem sposób w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

 

§8. Postanowienia końcowe

 

1.

Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na Witrynie i obowiązują wszystkich nowych Użytkowników oraz Użytkowników zamawiających nowe usługi za pośrednictwem Witryny.